De keuze

“Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn.” Joh. 3:21  (HSV)
“Maar wie Gods wil doet, komt tot het licht, zodat van alles wat hij doet, gezien kan worden dat het tot eer van God is.” Joh.3:21  (Het Boek)

“Veel mensen willen niet dat hun leven aan Gods licht wordt blootgesteld, omdat ze bang zijn voor wat tevoorschijn zal komen. Ze willen niet veranderd worden. Wees niet verbaasd als deze zelfde mensen zich bedreigd voelen door jouw verlangen God te gehoorzamen en goed te doen, want zij zijn bang dat het licht in jou de duisternis in hun leven blootlegt. Maar laat de moed niet zakken. Blijf bidden dat ze zullen inzien hoeveel beter het is in het licht te leven.” (uitleg Het Leven)

Laat God het voor het zeggen hebben in je leven. Dat wil zeggen: vertrouw op God, want Hij weet het beste wat je nodig hebt. Hij heeft jou zelf geschapen, Hij heeft je gewild zoals je bent.

Als je God toelaat in je leven, dus als je wilt leven naar Zijn wil: Hem gehoorzamen zoals Hij Zich laat kennen in Zijn Woord, de bijbel, wil dat zeggen dat je het Licht toelaat. Zijn licht gaat schijnen in je hart. Dat betekent dat alles aan het licht komt, alles wordt gezien. In dat licht worden je zonden gezien. God ziet ze, maar ook voor jezelf worden je zonden duidelijk en ga je zien welke zonden er zijn in je leven.

Als je je bewust gaat worden welke zonden er in je leven zijn, kun je er iets aan doen: Belijd ze, spreek ze uit, vraag God om vergeving, Hij heeft jouw zonden al vergeven door het bloed van de Here Jezus.

Wanneer je steeds meer God als Vader leert kennen, een Vader die alles uit liefde voor Zijn kinderen, voor ons, heeft over gehad, dan wil je toch ook alles voor God overhebben: Hem liefhebben boven alles en je naaste als jezelf, Zijn geboden gehoorzamen. Je wilt Hem geen verdriet meer doen door tegen Zijn wil in te gaan. Laat alles wat je doet tot eer zijn van God. Dan zal je het wonder van de Heilige Geest ervaren die in je gaat werken en je helpt steeds het goede te zoeken voor jezelf, maar ook voor de ander.

We zullen nooit zonder zonde hier op aarde zijn, we leven in een gebroken wereld. Maar we mogen weten dat God ons ziet door Zijn Zoon onze Here Jezus. Hij heeft het helemaal volbracht: als we in Christus blijven mogen we zeker weten dat al onze zonden zijn vergeven! Als je leest van zoveel liefde en je gaat dat ook ervaren, dan kun je niet anders dan dankbaar zijn bij het kruis.  Dan mogen we leven in Zijn Vrijheid en met verlangen uitzien naar een eeuwig leven met Hem.

Hierover hebben we ook met elkaar gesproken tijdens een avond van de discipelschapscursus. We kwamen onder de indruk van de gratie, de genade die ons is verleend, door het besef van onze zonden. Nemen we die genade aan? Dat vraagt een persoonlijke keuze , denk er goed over na.

Rian Pleijte