Zondag 1 oktober 2017, Israëlzondag

De eerste zondag in oktober is vanaf 1949, één jaar na de totstandkoming van de staat Israël, bekend als Israëlzondag. Daarom zal er ook in onze gemeente speciale aandacht zijn voor Israël. Misschien vraagt u zich af waarom die speciale aandacht voor Israël? In de dagbladen krijgt  Israël veel negatieve aandacht. Misschien vindt u wel dat Israël anders zou moeten reageren of zich anders moet opstellen in de “Palestijnse kwestie”. Maar we hoeven het ook niet met Israël eens te zijn in heel hun handelen, Israël is en blijft onze oudste broer, het volk waar onze God een Verbond mee heeft gesloten.

Zoals ds. Oscar Lohuis het zegt: “Als wij tegen Jezus zeggen dat wij van Hem houden en bij Hem willen horen, maar daarbij zeggen dat wij niets met Zijn volk te maken willen hebben, doen wij Hem verdriet. Jezus was niet anti-Israël. Hij was uiterst bewogen met Zijn volk en huilde om de aanstaande verwoesting van Jeruzalem. Een niet-Jood die met Jezus wil gaan optrekken, behoort tegen Hem hetzelfde te zeggen als wat Ruth tegen Naomi zei: Uw volk is mijn volk, en uw God is mijn God. Voor mensen die in de God van de Bijbel zijn gaan geloven geldt dat de God van Israël hun God is geworden.” De Protestantse Kerk in Nederland zegt in haar kerkorde dat zij “onopgeefbaar verbonden is met het volk Israël.” Dat getuigt van een relatie tussen het huidige volk Israël en het Bijbelse volk. Als christenen zijn we als wilde loten geënt op de stam van Israël en hebben we deel aan de saprijke wortel van de edele olijfboom (zie: Israël aktueel/sept. 2017).

In deze dienst zal ds. G. de Lang uit Zaamslag bijzondere aandacht aan Israël zal schenken, o.a. in de preek maar ook in de liederen. De liederen die gespeeld worden door ons eigen muziekensemble samen met het orgel eren we ook God, de God van Israël:
Komt nu met zang van zoete tonen, en u met snarenspel verblijdt! Zingt op en wilt alom betonen, dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer, zijn lof vermeer’, die zulken groten werk, gedaan heeft voor zijn Kerk!
In Israël was dat een wijze, valt met hen ook den Heer te voet: dat elk nu toch God roem’ en prijze, die ons zoveel weldaden doet.
Roept overal met groot geschal: ‘Lof, prijs en dank alleen, ‘zij God en anders geen!’

Een voor deze speciale dienst samengesteld muziek ensemble zal samen met het orgel een muzikale bijdrage leveren en verschillende liederen begeleiden. In de psalmen wordt de diversiteit van instrumenten genoemd, waarmee we God kunnen loven. Daarom is het mooi om in deze dienst met snarenspel (viool) en fluit, en met klarinet, een onmisbaar instrument in de Joodse muziek, een bijdrage te mogen leveren aan het heiligen van onze Heer, de God van Israël.

Na de dienst zondagmorgen zal er aan de uitgang het Tov! clubmagazine voor de kinderen die op de basisschool zitten, uitgedeeld worden. Voor de jongeren is er Isreality (magazine) en voor de volwassenen worden Christenen voor Israël-kranten uitgedeeld. We zien u graag na de dienst in de ontmoetingsruimte waar u van harte welkom bent een kopje koffie, thee of iets fris te blijven drinken.

Namens de liturgiecommissie, Ria Boogaard en Rian Pleijte.